Stockcars


6V Dion Mooney

9V Chet Swan

10V Caleb Gosney

12V Ross Potaka

15V Callum Sturzaker

16V Cody Alabaster

17V Steven Hausman

18V Hailey James

19V Jason Wright

24V Wayne Wright

26V Kaelin Mooney

27V Emmily Meehan

32V Roy Smith

33V Trazarn Ryland-Annabell

34V Sam Bridger

39V Joshua Annabell

51V Ross Potaka

52V Francis Potaka

54V Marc Rees

66V Jamie Jurgens

67V Nathan Black

71V Jason Pointon

77V Brad Fairweather

78V Mark Johnston

81V Trevor Grieg

82V Dennis Black

89V Blair Lockett

95V Wayne Wright

98V Gerry Linklater

99V Allan Morrow

103V Ross Hill

127V Clinton Green

176V Jason Wilson

212V Blair Reeves-Smith

898V Sandy Flett