Stockcars

STOCKCARS

6V Dion Mooney

7V Damon Baxter

9V Chet Swan

15V Callum Sturzaker

16V Cody Alabaster

18V Hailey James

19V Jason Wright

21V Daryn Smith

24V Wayne Wright

28V Trent Palamountain

32V Roy Smith

33V Trazarn Ryland-Annabell

52V Francis Potaka

53V Mason James

58V Mizaan Lees

61V Dion Black

66V Jamie Jurgens

67V Nathan Black

68V Jason Roberts

82V Dennis Black

87V Shane Kells

89V Blair Lockett

98V Gerry Linklater

176V Jason Wilson

618V Dean Eaton

212V Blair Reeves-Smith